Regulamin rezerwacji

pokoi i pozostałych usług hotelowych dla klientów indywidualnych w Olymp II SPA & Wellness


Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :

 1. wypełnienie i podpisanie formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz przesłanie go do Ośrodka w formie elektronicznej,
 2. dokonanie rezerwacji bezpośrednio ze strony www.olymp2.pl
 3. przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
 4. telefoniczne zamówienie pobytu,
 5. osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w recepcji hotelowej.

Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Ośrodek prześle na wskazany przez Gościa adres e-mail, adres pocztowy lub numer faksu potwierdzenie rezerwacji.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu 3 dni roboczych od momentu dokonania rezerwacji.
Zaliczka, o której mowa powyżej, winna być uiszczona na rzecz Ośrodka w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.
Zaliczka winna być wpłacona w terminie określonym na przesłanym potwierdzeniu rezerwacji. Brak wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie na potwierdzeniu rezerwacji jest rozumiany jako anulowanie pobytu przez Gościa. Zwrot zaliczki w uzasadnionych przypadkach może nastapic tylko i wyłącznie na 21 dni przed planowanym terminem pobytu.
Płatność jest rozliczana fakturą zaliczkową vat. W celu otrzymania faktury Vat na firmę Gość jest zobowiązany do przesłania danych do faktury w momencie dokonania wpłaty zaliczki. Brak takiej informacji spowoduje wystawienie faktury na osobę wpłacającą, bez możliwości późniejszej zmiany.
Zgodnie z art. 106 b ust. 5 Ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 01.01.2020 w przypadku sprzedaży potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer NIP.
Do paragonów nie posiadających numeru NIP istnieje możliwość wystawienia faktury wyłącznie na osobę fizyczną.

Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Olymp II.

Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Olymp II Spa & Wellness.
Konto bankowe: 70 2490 0005 0000 4600 7220 4123
Alior Bank
SWIFT: ALBPPLPW
IBAN: PL

Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zaliczki w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że w Olymp II okres rozliczeniowy wynosi 3 dni, co oznacza, że każdy Gość przebywający w Ośrodku powyżej 3 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia pobytu.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do zażądania płatności „z góry” w przypadku Gości przebywających w nim po raz pierwszy oraz w przypadku pobytu na jedną dobę.

Olymp II zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe. Korzystanie z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach „kredyt Hotel” (rachunek na pokój) jest możliwe wyłącznie po złożeniu przez Gościa własnoręcznego podpisu na rachunku za wykonaną usługę hotelową lub gastronomiczną w punktach jej sprzedaży.
Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji cennikiem Ośrodka i/lub ofert specjalnych.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie.

 1. Warunki anulowania rezerwacji.
  W przypadku rezygnacji przez Gościa z zarezerwowanego pobytu obowiązują następujące zasady:
  • zwrot zaliczki może natąpić tylko w przypadku aulacji rezerwacji 21 dni przed terminem rozpoczecia pobytu. W przypadku anulacji rezerwacji ze zwrotem potrącona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 zł;
  • w przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 21 dni zaliczka nie podlega zwrotowi;
  • w przypadku braku przybycia „no show” bez anulowania rezerwacji bezzwrotnej, Gość jest zobowiązany do pokrycia 100 % wartości rezerwowanego pobytu.
  Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za anulację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Gościowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłaconej zaliczki lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej.
  Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. W przypadku braku pisemnej anulacji, rezerwacja po dacie rozpoczęcia będzie traktowana jako „niedojazd”.
 2. Skrócenie pobytu
  Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
 3. Dane osobowe
  W trakcie dokonywania Rezerwacji w Ośrodku, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami z dnia 28.09.1997 o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 4. Akceptacja Regulaminu
  Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 11.00.
Podane w cenniku hotelowym ceny są cenami brutto.
Olymp II zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz stosowania odrębnego cennika dla okresów świątecznych, wakacyjnych i długich weekendów.

Cena pokoju zawiera (poza określonymi pakietami):

 • nocleg w pokoju o wybranym standardzie
 • śniadanie w formie bufetu
 • korzystanie z basenu z saun, jacuzzi oraz sali fitness w wyznaczonych godzinach
 • możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu
 • pokój zabaw dla dzieci

Dodatkowe opłaty:

 • opłata klimatyczna
 • parking niestrzeżony (wymagana wcześniejsza rezerwacja).

W przypadku wyrażenia chęci rezerwacji terminu usługi świadczonej przez gabinety SPA, prosimy o wpisanie tejże informacji w formularzu kontaktowym umieszczonym na naszej stronie internetowej. Personel Ośrodka skontaktuje się z Państwem niezwłocznie przesyłając potwierdzenie rezerwacji terminu realizacji dodatkowych świadczeń.
Intencją Ośrodka jest zawsze polubowne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych z realizacją niniejszego Regulaminu i realizowanymi przez Ośrodek świadczeniami. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy Ośrodkiem, a Gościem w jakiejkolwiek sprawie, Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest wyłącznie Sąd Rejonowy w Kołobrzegu.